PRIVACY VERKLARING

 

Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door De Jong's Pijpleidingfabriek B.V.
We verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. handelt binnen de kaders van de wet.

 

 

1 Inleiding

Je leest op dit moment de privacy verklaring van De Jong's Pijpleidingfabriek B.V.
We zijn gespecialiseerd in het produceren en installeren van pijpleidingsystemen voor de maritieme sector en industrie. De werkzaamheden van De Jong's Pijpleidingfabriek B.V, in de maritieme sector,  omvatten complete installaties ten behoeve van Baggerbouw, Zeevaart, Visserij, Binnenvaart en Jachtbouw zoals Hopper- en Cutterzuigers, Containerschepen, Sleepboten, Chemicaliëntankers en Luxejachten. Voor de industrie worden projecten uitgevoerd ten behoeve van onder andere Aggregatenbouwers, Lierenbouwers, Drinkwaterleidingbedrijven en Afvalwaterzuiveringsinstallaties.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met De Jong's Pijpleidingfabriek B.V.
De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. is gevestigd aan de Molendijk 80-84, 3361 EP te Sliedrecht en is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. heeft gekozen om geen functionaris van gegevensbescherming te benoemen maar een privacy officer. Deze functie wordt vervuld door M. de Jong, en is te bereiken via het e-mailadres: administratie@djps.nl

 

2 Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto's en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

 

3 Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken, bijvoorbeeld richting de Belastingdienst of onze Arbodienst. In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.
In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.
De enige gegevens die wij verwerken ontvangen we van de betrokkene zelf.

 

4 Persooonsgegevens t.b.v. werknemers

Voornaam

:

Achternaam

:

Straat + Huisnummer

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Telefoonnummer mobile

:

E-mail adres

:

Geboortedatum

:

Burgelijke staat

:

Soort identiteit

:

Nummer identiteit

:

Geldigheid ID tm.......

:

BSN-nummer

:

 

 

Bnak-giro rekening nummer

:

 

 

Maat overall

:

Maat schoenen hoog/laag

:

 

 

Bellen in geval van nood

:

 

 

VCA

: vervaldatum d.d.

BHV

: vervaldatum d.d.

 

5 Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens

Rechtsgrond Toelichting
Toestemming

Voor sommige extra producten en diensten, vragen we eerst uw uitdrukkelijke toestemming voordat we meer persoonsgegevens van u verzamelen. Deze toestemming wordt gevraagd via schrift
waarop toestemming wordt gevraagd. Deze toestemming bewaart De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. ter registratie.

Overeenkomst

De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. gebruikt voor <dienstverlening/ product> een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant ingeschreven in het systeem, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond overeenkomst.

Wettelijke verplichting

De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. verzameld ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen zoals verwerking van loonaangfiten.

Vitale belangen betrokkene

Deze rechtsgrond geldt alleen als er een dringende medische noodzaak is.

Algemeen belang

Veelal de uitvoering van taken door een bestuursorgaan.

Gerechtvaardigd belang

Gerechtvaardigde belangen, veiligheid, aansprakelijkheid, etc.

 

6 Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. bijvoorbeeld niet aan profiling doet

 

7 Delen we de gegevens met andere partijen?

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

8 Worden uw gegevens buiten de EU gebracht met andere partijen?

De Jong's Pijpleidingfabriek B.V heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

 

9 Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt dat De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

 

10 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

11 Welke rechten hebt u?

De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via ,info@djps.nl contact op te nemen met ons.
U kunt de volgende rechten uitoefenen:

  • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
  • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
  • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
  • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
  • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
  • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

 

12 Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens.

De Jong's Pijpleidingfabriek B.V. vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

13 Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via info@djps.nl of bellen met 0184-413644. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met onze privacy officer de heer M. de Jong via administratie@djps.nl